Penghargaan Assignment Kumpulan Nasyid

 

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan kerana denganlimpah dan kurnianya, kami dapat menyiapkan Kerja Kursus Bahasa Melayu 1 yang inidengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Kami juga inginmengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ruziman Bin Omar selaku pensyarahBahasa Melayu 1, yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan sertaberkongsi maklumat dalam membantu kami menyiapkan kerja kursus pendek ini.Selain itu, kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepadapihak Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Sarawak, Miri atas kemudahan yangtelah disediakan kepada para guru pelatih seperti kemudahan pusat sumber bagimendapatkan buku rujukan yang berkaitan dengan tugasan dan kemudahan

Wifi 

bagimemudahkan kami untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dangan kerja kursusini.Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulankami atas kerjasama dan komitmen yang telah diberikan serta sepanjang kamimenyiapkan kerja kursus pendek ini.Akhir sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakansekelas kerana sudi memberi tunjuk ajar dan dorongan serta berkongsi maklumat dantidak lokek dalam menyalurkan pandangan dan maklumat yang sepanjang kamimenyiapkan kerja kursus ini.

PENGHARGAAN

            Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbir sekolah SMK ROMPIN khasnya Pengetua Puan Hajah Hawiah Binti Chik dan Penolong Kanan Tingkatan Enam Puan Norzawati Binti Aziz kerana memberi sokongan dan kelulusan kepada saya untuk melaksanakan kerja kursus ini.

            Dalam usaha menjayakan kerja kursus ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Sukri Bin Tengah selaku guru Pengajian Am saya. Beliau telah meluangkan banyak masa dalam memberi tunjuk ajar dan membimbing saya untuk menyempurnakan kerja kursus ini. Seterusnya, saya juga berterima kasih kepada semua guru yang telah memberi nasihat dan galakan kepada saya sepanjang penghasilan kerja kursus ini.

            Khas untuk ibu bapa saya yang tercinta, iaitu Encik Sabri Bin Ahmad dan Puan Norini Binti Abdullah jutaan terima kasih dirakamkan kerana memberi sokongan moral dan kewangan kepada saya sepanjang masa.

            Penghargaan kepada rakan baik saya iaitu Nur Sakinah Binti Ramlan dan semua rakan lain atas kesudian membantu dan memberi segala nasihat. Tidak lupa juga, terima kasih kepada semua responden saya kerana sudi meluangkan masa menjawab soal selidik dan temubual.

            Akhir kata, seikhlas tulus kata terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kerja kursus ini.0 Replies to “Penghargaan Assignment Kumpulan Nasyid”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *